Yhdessä yritysten puolesta
09.05.2016 09:46

Uuden tullilainsäädännön soveltaminen on alkanut

Uusi tullilaki ja eräät siihen liittyvät muiden lakien muutokset ovat tulleet voimaan 1.5.2016. Ne on myös jo julkaistu sähköisessä säädöskokoelmassa numeroilla 304/2016 (tullilaki) ja 305-319 (liitelait).

Uusi tullilaki vastaa pitkälti sisällöltään kumottua tullilakia (1466/1994), mutta siinä on otettu huomioon niin ikään 1.5.2016 sovellettaviksi tulleiden unionin tullikoodeksin sekä sen delegoidun asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen säännökset. Lisäksi Tullin toimivaltuuksia koskevia säännöksiä on täsmennetty ja yhdenmukaistettu tietyiltä osin rajavartiolain ja poliisilain vastaavien, kumotun tullilain säännöksiä uudempien säännösten kanssa. Lakiin on lisätty uusia, veronkantolain säännöksiä vastaavia säännöksiä tullivelan kantamisesta ja perinnästä.

Eräitä säännöksiä on yhdenmukaistettu muiden kansallisten verolakien, kuten valmisteverotus- ja autoverolain säännösten kanssa. Lakiin on muun muassa otettu valmisteverotuslain säännösten kanssa yhdenmukaiset säännökset tullin kuittaamisesta. Uuteen tullilakiin ei ole enää otettu tietojen salassapitoa koskevia erityissäännöksiä, koska salassapidosta säädetään riittävästi jo unionin tullikoodeksin 12 artiklassa sekä julkisuuslaissa. Uuteen tullilakiin ei ole myöskään otettu tietojen luovuttamista koskevia erityissäännöksiä, koska lähtökohtana on, että säännösten oikeudesta saada Tullilta tiettyjä tietoja tiettyyn käyttötarkoitukseen tulee olla siinä laissa, joka koskee tietoja pyytävän toimintaa.

Kumottuun lakiin verrattuna uuteen tullilakiin on tehty useita teknisiä muutoksia ja lain rakenne on uudistettu muun muassa siitä syystä, että kumotusta tullilaista erotettiin vuonna 2015 Tullin rikostorjuntaa ja Tullin henkilörekistereitä koskevat säännökset omiksi laeikseen. Eräitä säännöksiä on siirretty lakiin asetuksen tasolta perustuslaissa edellytetyllä tavalla.


Lue lisää: http://www.tulli.fi/fi/

Luonut: Laura Karlén | Viimeksi muokattu: 09.05.2016 09:51