Yhdessä yritysten puolesta

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1.Rekisterinpitäjä

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 LAHTI Vankanlähde 7, 13100 HÄMEENLINNA
Puh. 075 7566 700, info@hamechamber.fi
2.Rekisterin nimi

Hämeen kauppakamarin asiakas- ja sidosryhmärekisteri ja Hämeen kauppakamarin markkinointirekisteri.

3.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kauppakamarilaissa tai muussa laissa Hämeen kauppakamarille säädettyjen tehtävien hoitaminen, luottamushenkilö-, asiantuntija- ja muiden sidosryhmäsuhteiden hoitaminen sekä tutkimustoiminta. Käsittelyn tarkoituksena on luottamushenkilöiden ja asiantuntijoiden osalta yhteystietojen ylläpito ja välittäminen asiantuntija- tai luottamustoiminnan hoitamiseksi ja henkilön auktorisoinnin tai hyväksynnän julkisen varmistamisen toteuttamiseksi sekä muu yhteydenpito, viestintä ja markkinointi. Muiden henkilöiden osalta käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito, viestintä ja markkinointi. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on maksujen, palkkioiden ja korvausten suorittaminen tai periminen sekä kyselyjen, tilastojen ja muiden tutkimusten toteuttaminen.

4.Rekisterin tietosisältö

Edellä mainittujen henkilöiden nimi, tehtävä tai asema, osoite ja muut yhteystiedot sekä muut sidosryhmäsuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Rekisteriin talletetaan tarvittaessa esimerkiksi henkilön syntymäaika, henkilötunnus ja kieli.

5.Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja luotettavista lähteistä.

6.Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi sidosryhmäsuhteiden hoitamista sekä kyselyjen, tilastojen ja muiden tutkimusten toteuttamista varten. Lisäksi rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 13 ja 16 §:n mukaisesti siltä osin, kuin kyseessä on Hämeen kauppakamarille uskotun julkisen tehtävän hoitamista varten kerätty tieto. Tietoja luovutetaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

7.Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelmien avulla.

8.Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolaki 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään kirjallisesti Hämeen kauppakamarista yllä mainitusta osoitteesta henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

9.Tietojen korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan Hämeen kauppakamarille yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolaki 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

10.Kielto-oikeus

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen