Yhdessä yritysten puolesta
01.12.2015 13:15

Kauppakamari: Ankara verotus ei kannusta työntekoon

800x300

Ansiotuloverotus kevenee ensi vuonna pieni- ja keskituloisilla ja kiristyy korkeammilla tulotasoilla. Kauppakamari pitää veronkiristyksiä ongelmallisena työnteon kannustavuuden näkökulmasta. ”Verotuksen kannustavuuteen ja ennakoitavuuteen on panostettava entistä enemmän”, sanoo Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell. 

Kemell puhui tiistaina 1.12. Lahdessa Hämeen kauppakamarin järjestämässä tilinpäätös- ja veropäivässä verotuksen tulevista muutoksista. 

Euroopan komissio suosittelee Suomelle työn verotuksen keventämistä. Komissio varoitti Suomea korkeasta veroasteesta ja erityisesti ankarasta työn verottamisesta syyskuussa ilmestyneessä tutkimuksessaan. Tutkimuksen mukaan Suomessa verotuksen kiristäminen on riski veropohjan kestävyyden kannalta ja voi johtaa verotulojen vähentymiseen. 

“Kokonaisveroasteen pysäyttäminen on hyvä lähtökohta. Veroaste on jo tällä hetkellä niin korkea, että verojen keventäminen voisi johtaa verotulojen kasvuun. Veroasteen jäädyttäminen ei olekaan riittävä toimenpide, vaan verotuksen kannustavuuteen on panostettava tätä enemmän”, toteaa Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell. Kasvun aikaansaamiseksi Suomessa tarvitaan Kemellin mukaan yhä paremmin tuottavaa työtä ja sille tekijöitä. Työn ankara verottaminen on kasvun kannalta erityisen haitallista. 

“Moni miettii, kannattaako hakeutua paremmin palkattuun työhön, kun suurin osa lisäansiosta menee veroihin ja pakollisiin maksuihin. Hallituksen päätös kiristää tuloverotuksen progressiota onkin tässä suhteessa väärä viesti”, sanoo Kemell. Hän pitää erittäin tärkeänä, että hallitusohjelmaan kirjattu ansiotuloverotuksen lisäkevennys toteutetaan ja työnteon kannustavuutta lisätään kaikissa tuloluokissa. 

Ennakoitava verotus yritystoiminnan perusedellytys 

Verotuksen ennakoitavuus vaikuttaa osaltaan Suomessa toimivien yritysten kilpailukykyyn. Ennakoitavuus on osa vakaata toimintaympäristöä, joka on yritystoiminnan keskeisimpiä edellytyksiä. 

”Verotuksen ennakoitavuus on yksi tärkeä tekijä kansainvälisessä liiketoiminnassa, kun esimerkiksi päätetään, mihin maahan toimintoja sijoitetaan. Investoinnit, liiketoimintapäätökset tai tiimien perustamiset tehdään pitkällä tähtäimellä ja veropoukkoilua ei saisi olla suuntaan tai toiseen”, toteaa Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen

”Pitkäjänteinen, ennakoitavissa oleva ja suunnitelmallinen veropolitiikka on tärkeä kilpailutekijä, ei vain suomalaisia investointeja silmälläpitäen vaan myös ulkomaisten investointien saamiseksi Suomeen”, toteaa Oilon Oy:n hallituksen puheenjohtaja Päivi Leiwo. ”Suomi on jälkijunassa muihin Pohjoismaihin nähden ulkomaisten investointien määrässä. Tähän täytyy saada radikaali muutos kaikin käytettävissä olevin keinoin – myös veropolitiikan avulla. Pitkäjänteisen veropolitiikan lisäksi on myös tärkeää huomioida verotuskäytännön ennakoitavuus ja yhdenmukaisuus. Yrityksiä ja yritteliäisyyttä ei ole syytä lannistaa huolimattomasti laadituilla verotarkastuksilla, joiden oikaisemiseen ja muutoksenhakuun saattaa pahimmillaan mennä vuosia”, Leiwo jatkaa.

Hallitusohjelman kirjaukset verotuksen ennakoitavuudesta eivät ole vielä konkretisoituneet lainsäädäntötoimiin. Toistaiseksi huomio kiinnittyy Verohallinnon toimintaan ja oikeuskäytännön kehittymiseen. 

Kuntaverolle katto 

Progressio kiristyy ensi vuonna, kun 450 miljoonan euron panostus työtulovähennykseen kohdistetaan pieni- ja keskituloisille ja valtion tuloveroasteikon kaksi ylintä tuloluokkaa yhdistetään. Tutkimuksen mukaan pienten ansiotulojen verotuksen keventäminen ei kuitenkaan ole tehokas toimenpide kannustinloukkujen lieventämiseksi, sillä erilaiset tuet vaikuttavat työnteon kannattavuuteen merkittävästi enemmän kuin verotus. 

Lisähaastetta verotukseen tuo vireillä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus.  Uudistuksen myötä kunnilta häviää näiden palvelujen rahoitustarve ja osa kunnallisverosta siirtyy kerättäväksi muuta kautta. Kuntien pitäisi laskea omaa veroprosenttiaan vastaamaan muuttunutta tilannetta, mutta uhkana on Kemellin mukaan, että osa kunnista ei näin tule tekemään. 

“Kuntaveroa tulisikin hillitä lainsäädännön avulla vastaavasti kuin kiinteistöveron osalta on tehty. Näin voitaisiin varmistaa se, että kokonaisveroaste ei nouse kuntien veronkorotusten takia. Kuntataloutta pitäisi ensisijaisesti hoitaa toiminnan tehostamisella ja tehtävien uudelleenarvioinnilla”, sanoo Kemell. 


Lisätietoja:   

Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell, p. 050 308 3188
Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen, p. 050 384 3001  


Kuva Anni Reenpää, Lehtikuva.                   

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Paivi Pulkki | Viimeksi muokattu: 01.12.2015 09:31